Apuvälineet Kainuun keskussairaala

Apu­vä­li­neyk­sik­kö

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lut ovat osa asiak­kaan kun­tou­tus- ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta. Apu­vä­li­nep­ro­ses­si läh­tee asiak­kaan tar­peis­ta ja apu­vä­li­ne­rat­kai­sut teh­dään yk­si­löl­li­ses­ti. Ta­voit­tee­na on tu­kea asiak­kaan toi­min­ta­ky­kyä hä­nel­le so­vel­tu­vil­la ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­la apu­vä­li­neil­lä so­vit­tu­jen käy­tän­tö­jen poh­jal­ta.

Apu­vä­li­nep­ro­ses­siin si­säl­tyy lä­he­te­kä­sit­te­ly, apu­vä­li­nei­den ar­vioin­ti, suun­nit­te­lu, so­vi­tus, han­kin­ta, lai­naus ja luo­vu­tus, käy­tön ope­tus asiak­kaal­le ja hä­nen kans­saan toi­mi­val­le lä­hi­ver­kos­tol­le ja yh­teis­työ­ta­hoil­le se­kä käy­tön­seu­ran­ta.

Lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen apu­vä­li­ne­pal­ve­lut ovat Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mäs­sä jaet­tu eri vas­tuua­lueil­le. Asia­kas saa apu­vä­li­ne­pal­ve­lut jo­ko pe­rus­ter­vey­den­huol­lon tai eri­kois­sai­raan­hoi­don kaut­ta.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan apu­vä­li­ne­pal­ve­lui­hin tar­vi­taan kir­jal­li­nen lä­he­te. Lä­het­teen voi an­taa hoi­ta­va lää­kä­ri, fy­sio­te­ra­peut­ti tai muu ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan kaut­ta lai­nat­ta­via apu­vä­li­nei­tä ovat esi­mer­kik­si ak­tii­vi­pyö­rä­tuo­lit, sei­so­ma­te­li­neet, säh­kö­pyö­rä­tuo­lit ja -mo­pe­dit, säh­kö­sän­gyt, moot­to­roi­dut pai­ne­haa­va­pat­jat se­kä imu­lait­teet

Kai­nuun apu­vä­li­ne­kes­kuk­sen yh­teys­tie­dot:

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni (van­ha sai­raa­la 2. krs)

Vas­tuu­hen­ki­löt:

Vas­tuua­lue­pääl­lik­kö Esa-Pet­ri Nur­me­la puh. 044 797 0545

Kun­tou­tu­sy­li­lää­kä­ri Mark­ku Kos­ke­la puh. 044 7974955
Tu­lo­syk­sik­kö­pääl­lik­kö Jaa­na Lei­no­nen puh. 044 7970605
Apu­vä­li­nea­lan asian­tun­ti­ja Ei­la Män­ty­lä puh. 050 5647974

Apu­vä­li­ne­lo­gis­tik­ko Han­na Ai­rak­si­nen puh. 044 797 4321


Apu­vä­li­ne­huol­to (liik­ku­mi­sen apu­vä­li­neet, kuu­lon apu­vä­li­neet)

Kes­kus­sai­raa­lan apu­vä­li­ne­kes­kuk­sen apu­vä­li­ne­huol­to  puh. 044 797 5350
Apu­vä­li­ne­me­kaa­nik­ko Mark­ku Sch­ro­de­rus p. 044 7974499
Apu­vä­li­ne­me­kaa­nik­ko Ja­ri Lei­no­nen p. 044 7970644

Apu­vä­li­ne­me­kaa­nik­ko puh 050 348 0689

Lää­kin­tä­lai­te­huol­to (hen­gi­ty­sa­pu­vä­li­neet, imu­lait­teet, uniap­nea­lait­teet)

Lai­te­tek­niik­ka, kes­kus­sai­raa­la
Hie­no­me­kaa­nik­ko Jark­ko Määt­tä puh. 044 797 4139
Lää­kin­ta­lai­te­me­kaa­nik­ko­Mat­ti Huo­ta­ri puh. 044 797 4136

Kä­te­vä ko­ti

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, 2.krs (van­ha päi­vys­tyspkl)

Yh­tey­de­no­tot:

Jaa­na Lei­no­nen
Tu­lo­syk­sik­kö­pääl­lik­kö
Puh. 044 797 0605