Henkilökohtainen apu

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä apua niis­sä ta­va­no­mai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö te­ki­si it­se, mut­ta ei niis­tä vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si ko­ko­naan sel­viä.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun tar­koi­tuk­se­na on aut­taa vai­kea­vam­mais­ta hen­ki­löä omien va­lin­to­jen­sa to­teut­ta­mi­ses­sa niin ko­to­na kuin ko­din ul­ko­puo­lel­la, ku­ten päi­vit­täi­sis­sä toi­mis­sa, työs­sä ja opis­ke­lus­sa, har­ras­tuk­sis­sa, yh­teis­kun­nal­li­ses­sa osal­lis­tu­mi­ses­sa ja so­siaa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua jär­jes­tet­täes­sä vai­kea­vam­mai­se­na hen­ki­lö­nä pi­de­tään hen­ki­löä, jo­ka tar­vit­see pit­käai­kai­sen tai ete­ne­vän sai­rau­den tai vam­man vuok­si vält­tä­mät­tä ja tois­tu­vas­ti toi­sen hen­ki­lön apua suo­riu­tuak­seen ta­va­no­mai­sis­ta elä­män­toi­min­nois­ta, ei­kä avun tar­ve ole pääa­sias­sa ikään­ty­mi­seen liit­ty­viä sai­rauk­sia tai toi­min­ta­ra­joit­tei­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kaan, et­tä vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä on voi­ma­va­ro­ja ja ky­kyä mää­ri­tel­lä avun si­säl­tö ja to­teu­tus­ta­pa. Ky­sees­sä on hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keus ja sen to­teu­tu­mi­nen.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä hen­ki­lö­koh­tai­nen apu jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti kor­vaa­mal­la vai­kea­vam­mai­sel­le hen­ki­löl­le hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan palk­kaa­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua jär­jes­te­tään myös Kai­nuun so­ten hen­ki­lö­koh­tai­sel­la avus­ta­jal­la tai pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Kai­nuun so­ten vam­mais­pal­ve­lu­jen vas­tuua­lueel­le hy­väk­sy­tyt hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lu­se­te­liy­rit­tä­jät löy­ty­vät Kai­nuun so­ten in­ter­net­si­vuil­ta klik­kaa­mal­la link­kiä tai in­ter­ne­to­soit­tees­sa https://pa­ras­ta­pal­ve­lua.fi/pal­ve­lun­tuot­ta­jat.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua hae­taan vam­mais­pal­ve­lun so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­tä tai -oh­jaa­jal­ta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 369 Vam­mais­pal­ve­lui­den myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2021 al­kaen

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­ta

Tar­vit­taes­sa vai­kea­vam­mais­ta hen­ki­löä oh­ja­taan ja au­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan palk­kauk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Oh­jaus­ta ja neu­von­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen avun työ­nan­ta­jil­le an­taa vam­mais­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­sih­tee­ri Riit­ta Moi­la­nen, puh 044 797 4268. Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­nan ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun ajat ovat ma-to 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00. Jär­jes­tel­mä il­moit­taa oh­jeet soit­to­pyyn­nön jät­tä­mis­tä var­ten. Pal­ve­lu­sih­tee­ri ot­taa yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na. Soit­to­pyyn­nön jät­tä­nyt­tä hen­ki­löä ta­voi­tel­laan kol­me (3) ker­taa.

Pal­ve­lu­sih­tee­rin asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­ros­sa ei ole teks­ti­vies­ti­pal­ve­lua. Voit ot­taa lä­he­tää vies­tin hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­taan Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa. Lä­he­tä vies­ti hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­taan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­tei­hin vas­ta­taan kol­men (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.