Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen apu

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä apua niis­sä ta­va­no­mai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö te­ki­si it­se, mut­ta ei niis­tä vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si ko­ko­naan sel­viä.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä hen­ki­lö­koh­tai­nen apu jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti kor­vaa­mal­la vai­kea­vam­mai­sel­le hen­ki­löl­le hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan palk­kaa­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua jär­jes­te­tään myös Kai­nuun so­ten hen­ki­lö­koh­tai­sel­la avus­ta­jal­la tai pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Kai­nuun so­ten vam­mais­pal­ve­lu­jen vas­tuua­lueel­le hy­väk­sy­tyt hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lu­se­te­liy­rit­tä­jät löy­ty­vät Kai­nuun so­ten in­ter­net­si­vuil­ta klik­kaa­mal­la link­kiä tai in­ter­ne­to­soit­tees­sa https://pa­ras­ta­pal­ve­lua.fi/pal­ve­lun­tuot­ta­jat.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua hae­taan vam­mais­pal­ve­lun so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­tä tai -oh­jaa­jal­ta.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­ta

Tar­vit­taes­sa vai­kea­vam­mais­ta hen­ki­löä oh­ja­taan ja au­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan palk­kauk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Oh­jaus­ta ja neu­von­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen avun työ­nan­ta­jil­le an­taa vam­mais­pal­ve­lu­jen vs. pal­ve­lu­sih­tee­ri Riit­ta Moi­la­nen, puh 044 797 4268. Soit­toai­ka ma - to klo 9.00 - 11.30, kii­rei­set asiat ma - pe klo 8.00 - 9.00. Ta­voi­tet­ta­vuut­ta pu­he­li­mit­se pu­he­li­nai­ko­jen ul­ko­puo­li­si­na ai­koi­na ei voi­da lu­va­ta pal­ve­lu­sih­tee­rin mui­den ka­len­te­ri­va­rauk­sien vuok­si.

Voit ot­taa yh­teyt­tä ei kii­rei­sis­sä asiois­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­taan Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa. Lä­he­tä vies­ti hen­ki­lö­koh­tai­sen avun neu­von­taan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa.