Kuljetuspalvelu

Kuljetus- ja saattajapalvelut

Kul­je­tus­pal­ve­lui­hin nii­hin liit­ty­vi­ne saat­ta­ja­pal­ve­lui­neen kuu­luu vai­kea­vam­mai­sen hen­ki­lön työs­sä käy­mi­sen, opis­ke­lun, asioi­mi­sen, yh­teis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­sen, vir­kis­tyk­sen tai muun sel­lai­sen syyn vuok­si tar­peel­li­set, jo­ka­päi­väi­seen elä­mään kuu­lu­vat kul­je­tuk­set. Jo­ka­päi­väi­seen elä­mään kuu­lu­via kul­je­tuk­sia ovat vai­kea­vam­mai­sen hen­ki­lön asuin­kun­nan alueel­la ta­pah­tu­vat ja lä­hi­kun­tiin ulot­tu­vat kul­je­tuk­set.

Kul­je­tus­pal­ve­lu­ja jär­jes­tet­täes­sä vai­kea­vam­mai­se­na pi­de­tään hen­ki­löä, jol­la on eri­tyi­siä vai­keuk­sia liik­ku­mi­ses­sa ja jo­ka ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si voi käyt­tää jul­ki­sia jouk­ko­vä­li­nei­tä il­man koh­tuut­to­man suu­ria vai­keuk­sia.

Vai­kea­vam­mai­sen mää­rit­te­ly ta­pah­tuu ai­na yk­si­löl­li­ses­ti. Ha­ke­muk­sen liit­tee­nä asiak­kaan tu­lee toi­mit­taa lää­kä­rin­lau­sun­to. Vai­kea­vam­mais­ten kul­je­tus­pal­ve­lua myön­net­täes­sä läh­tö­koh­ta­na on asiak­kaan tu­ke­mi­nen it­se­näi­ses­sä sel­viy­ty­mi­ses­sä. Kul­je­tus­tar­peen ar­vioin­ti pe­rus­tuu asiak­kaan elä­män­ti­lan­teen, eli­nym­pä­ris­tön ja hä­nen vam­mas­taan tai sai­rau­des­taan ai­heut­ta­van toi­min­ta­ra­joit­teen kar­toit­ta­mi­seen.

Kul­je­tus­pal­ve­lua hae­taan vam­mais­pal­ve­lun so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­tä tai -oh­jaa­jal­ta
Kul­je­tus­pal­ve­lu­mat­kat ti­la­taan pu­he­li­mit­se kul­je­tu­syk­si­kös­tä, puh. 08 6156 2018.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kai­nuun so­te yh­ty­mä­hal­li­tus 9.12.2020 § 369 Vam­mais­pal­ve­lui­den myön­tä­mis­pe­riaat­teet 1.1.2021 al­kaen.

Kai­nuun so­ten toi­mie­lin­ten ko­kous­ten pöy­tä­kir­joi­hin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä.