Hakuohjeet ja yhteystiedot

Palvelun hakeminen ja yhteystiedot

Vam­mais­pal­ve­lu­jen teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää ja tuot­taa vam­mais­pal­ve­lu­lain ja -ase­tuk­sen, omais­hoi­don tuen lain, per­he­hoi­to­lain ja ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja.

Pal­ve­lu­ja hae­taan täyt­tä­mäl­lä ha­ke­mus­lo­ma­ke ja toi­mit­ta­mal­la se paik­ka­kun­nan so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­le tai -oh­jaa­jal­le. Ha­ke­mus­lo­mak­kei­siin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä. Pal­ve­lu­jen saa­mi­sek­si voi myös hen­ki­lö it­se, hä­nen lä­hei­sen­sä, muu hen­ki­lö tai vi­ra­no­mai­nen ot­taa yh­teyt­tä vam­mais­pal­ve­lu­jen ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen paik­ka­kun­nan so­siaa­li­työn­te­ki­jään tai -oh­jaa­jaan. So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien yh­teys­tie­toi­hin pää­set si­vun alao­sas­sa klik­kaa­mal­la paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia link­ke­jä.

Vam­mais­pal­ve­lu­lain ja ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja voi ha­kea myös säh­köi­ses­ti. Asioin­ti­pal­ve­luun kir­jau­du­taan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sel­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la. Vam­mais­pal­ve­lu­ha­ke­muk­sen ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­ha­ke­muk­sen voi asia­kas täyt­tää ja lä­het­tää it­se. Asia­kas­ta voi myös avus­taa lä­hei­nen tai muu hen­ki­lö. Li­säk­si pal­ve­lu­ja voi ha­kea säh­köi­ses­ti asiak­kaal­le hä­nen lä­hei­nen tai muu hen­ki­lö, jol­loin asioin­ti­pal­ve­luun kir­jau­du­taan lä­hei­sen tai muun hen­ki­lön omil­la tun­nuk­sil­la. Ha­ke­muk­sel­la on oh­jei­ta käyt­tä­jäl­le täy­tön eri vai­heis­sa. Kir­jau­du asioin­ti­pal­ve­luun https://so­te.ea­sioin­ti.fi/fi/web/kai­nuu-sos. Huom! Va­lit­se vaih­toeh­dois­ta ai­na "vam­mais­pal­ve­lu­ha­ke­mus".

Vam­mais­pal­ve­lui­hin ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­hin voi­daan ot­taa yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai vies­til­lä Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien yh­teys­tie­dot löy­ty­vät paik­ka­kun­nit­tain. Työn­te­ki­jän koh­dal­la on il­moi­tet­tu ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lus­ta ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu il­moit­taa oh­jeet soit­to­pyyn­nön jät­tä­mis­tä var­ten tai työn­te­ki­jä vas­taa pu­he­luun he­ti, jos on pai­kal­la. Ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män gsm-asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rois­sa ei ole teks­ti­vies­ti­pal­ve­lua. Vies­te­jä voi lä­het­tää Oma­so­te-asioin­ti­pal­ve­lus­sa.

Oma­so­te-asioin­ti­pal­ve­luun kir­jau­du­taan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sel­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si vies­tit Oma­so­ten kaut­ta vam­mais­pal­ve­lu­jen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa ovat suo­jat­tu­ja. Vies­tei­hin vas­ta­taan kol­men (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien, hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lu­sih­tee­rin, ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan ja ke­hi­tys­vam­mayk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­nan kans­sa voi asioi­da säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa https://oma­so­te.kai­nuu.fi  va­lit­se­mal­la vam­mais­ten pal­ve­lut.

Vam­mais­pal­ve­lu­jen vas­tuua­lueen hen­ki­lö­kun­nan ja esi­mies­ten yh­teys­tie­dot löy­ty­vät Kai­nuun so­ten säh­köi­ses­tä ha­ku­pal­ve­lus­ta.

Yheystiedot:

Hyrynsalmihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-hyrynsalmi

Kajaanihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-kajaani

Kuhmohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-kuhmo

Paltamohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-paltamo

Ristijärvihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-ristijarvi

Sotkamohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-sotkamo

Suomussalmihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-suomussalmi